Navigation

บุคลากร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Users Online

· Guests Online: 1

· Members Online: 0

· Total Members: 1
· Newest Member: audit

Login

Username

PasswordNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

การตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2556

                     

                 ด้วยหน่วยตรวจสอบภายใน  มีโครงการนิเทศและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ  2556 เพื่อตรวจสอบสถานศึกษาที่ไม่เคยได้รับการตรวจสอบ จำนวน  30 โรงเรียน

 

      ตารางการนิเทศ  และตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน  ประจำปีงบประมาณ  2556

 

          วัน/เดือน/ปี 

โรงเรียน 

อำเภอ 

 

  3   –   4   ม.ค.  2556

ชาติวิทยา

จักราช

 

  7   –   8   ม.ค.  2556

บ้านโคกพระ

จักราช

 

  9   –  10   ม.ค.  2556

บ้านโนนพฤกษ์

จักราช

 

14   –  15   ม.ค.  2556

บ้านบุวังหว้า

จักราช

 

17   –  18   ม.ค.  2556

บ้านหนองขามน้อย

จักราช

 

21   –  22   ม.ค.  2556

หนองจระเข้หิน

จักราช

 

23   –  24   ม.ค.  2556

บ้านหนองบัวกลาง

จักราช

 

25   ,   28   ม.ค.  2556

บ้านหนองไผ่

จักราช

 

29   –  30   ม.ค.  2556

วัดหนองบัวยอดแก้ว

จักราช

 

31 ม.ค.- 1   ก.พ.  2556

วัดหนองพลวง

จักราช

 

 4    -    5   ก.พ.  2556

วัดหินมงคล

จักราช

 

 6    -    7   ก.พ.  2556

วัดเหมสูง

จักราช

 

 8    -   11  ก.พ.  2556

โคกวังวนวิทยา

เฉลิมพระเกียรติ

 

12    -  13   ก.พ.  2556

เพชรมาตุคลา

เฉลิมพระเกียรติ

 

14    -  15   ก.พ.  2556

ชุมชนดอนไพล

โชคชัย

 

18    -  19   ก.พ.  2556

บ้านกุดจอกใหญ่

โชคชัย

 

20    -  21   ก.พ.  2556

บ้านดอนพราหมณ์

โชคชัย

 

22   ,   26   ก.พ.  2556

บ้านโนนปอแดง

โชคชัย

 

27   -   28   ก.พ.  2556

บ้านบึงทับปรางค์

โชคชัย

 

 1    ,     4   มี.ค.  2556

บ้านยอกขาม

หนองบุญมาก

 

 5     -   6   มี.ค.  2556

บ้านกู่โกสีย์วิทยา

ห้วยแถลง

 

 7     -   8   มี.ค.  2556

บ้านตะแกรง

ห้วยแถลง

 

11    -  12   มี.ค.  2556

บ้านนาตะคุ

ห้วยแถลง

 

13    -  14   มี.ค   2556

บ้านเมืองรัง

ห้วยแถลง

 

15    ,  18   มี.ค.  2556

บ้านหนองนกเขา

ห้วยแถลง

 

19    -  20   มี.ค.  2556

บ้านหนองปรือ

ห้วยแถลง

 

21    -  22   มี.ค.  2556

บ้านหนองไผ่

ห้วยแถลง

 

25    -  26   มี.ค.  2556

บ้านหลุ่งตะเคียน

ห้วยแถลง

 

27    -  28   มี.ค.  2556

บ้านห้วยปอ

ห้วยแถลง

 

29 มี.ค. , 1  เม.ย.  2556

บ้านหัวสะพาน

ห้วยแถลง

 

 

หมายเหตุ :    ตารางฯอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและเหตุจำเป็น

 

                                เอกสารหลักฐานที่ให้สถานศึกษาจัดเตรียม

                          เพื่อการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน  ประจำปีงบประมาณ 2556

 

คำสั่งต่าง ๆ    ดังนี้

 1. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บัญชี

2.   คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการรับจ่ายเงินประจำวัน

3.   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน

4.   คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ

5.   คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบพัสดุประจำปี

6.   คำสั่งอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

 

การเงิน  การบัญชี   

 1. สมุดคู่ฝากธนาคารทุกเล่ม  (ปรับสมุดให้เป็นปัจจุบันก่อนรับการตรวจสอบ)
 2. ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน
 3. ทะเบียนคุมเงินที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
 4. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับ  -  การเบิก  – การจ่ายเงินทุกประเภท  
 5. รายงานทางการเงินของสถานศึกษา

 

การพัสดุ 

 1. บัญชีวัสดุ  / ใบเบิกพัสดุ
 2. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน / ทะเบียนครุภัณฑ์
 3. ทะเบียนที่ราชพัสดุ
 4. เอกสารการตรวจสอบพัสดุประจำปี  ปีงบประมาณ 2555

 

การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป และระบบอิเล็กทรอนิกส์

-          หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2555 – 2556

 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (5  รายการ)   

 1. แผนกลยุทธ์/แผนยุทธศาสตร์
 2. แผนปฏิบัติการประจำปี  2555 - 2556
 3. รายงานการประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผน ฯ
 4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผน/สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

 5.   หนังสือแจ้งจัดสรร   โอนเงิน

 6.   เอกสารการดำเนินการตามแนวทางที่ สพฐ.กำหนด

 

เงินอุดหนุนที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

-          เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทุกขั้นตอน

 

เงินรายได้สถานศึกษา

-          เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับ  –  จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา

Comments

No Comments have been Posted.

Post Comment

Please Login to Post a Comment.

Ratings

Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
Render time: 0.07 seconds
21,485 unique visits